Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Bukowina Tatrzańska. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, składkach członkowskich i do prowadzenia tych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 6

Cele Stowarzyszenia obejmują:

 • służbę tradycjom Rzeczypospolitej Polskiej i Ziemi Podhalańskiej,

 • rozwój tradycji Ziemi Podhalańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony specyfiki kultury góralskiej, tradycyjnych przewozów zaprzęgami konnymi,

 • ochrona naturalnego środowiska i przyrody podhalańskiej i tatrzańskiej,

 • ochrona dobrego imienia przewoźników zaprzęgów konnych z Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • promocję zaprzęgów konnych, hodowli koni,

 • promocja regionu podhalańskiego i tatrzańskiego,

 • pielęgnowanie tradycji podhalańskich,

 • udzielanie pomocy młodzieży kultywującej tradycję sztuki ludowej,

 • kształcenie młodzieży w tradycyjnych formach sztuki ludowej,

 • popularyzowanie wyrobów sztuki ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów i uprzęży konnej,

 • organizowanie i prowadzenie wszelkich imprez z udziałem koni i zaprzęgów konnych,

 • prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu pozyskanie środków finansowych i materialnych dla urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,

 • współpracę z instytucjami i organizacjami oraz osobami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą,

 • reprezentowanie interesów zbiorowych przewoźników przed sądami, organami władzy państwowej i samorządowej oraz wszelkimi urzędami, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi organizacjami,

 • współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym,

 • niesienie pomocy materialnej obecnym i byłym członkom stowarzyszenia, a także osobom wykonującym niegdyś przewozy do Morskiego Oka, które to osoby z powodów losowych wymagają szczególnej opieki.

 • niesienie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i osobom specjalnej troski z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska,

 • dbanie o zdrowie i dobrostan koni, w tym koni wycofanych z pracy na drodze do Morskiego Oka.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza członków:

– zwyczajnych,

– honorowych,

– wspierających.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymogi:

– prowadzi gospodarstwo rolne,

– posiada aktualną licencję do przewozu zaprzęgami konnymi do Morskiego Oka,

– złoży deklarację członkowską na piśmie,

– przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia,

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd ma prawo podjąć decyzję odmawiającą przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia osoby ubiegającej się o członkostwo. Uchwała Zarządu w przedmiotowej sprawie jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia, nie służy od niej prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

2. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, prawna i inna jednostka organizacyjna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

 • zgłaszania wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia,

 • otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych,

 • korzystania z majątku, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. utraty licencji uprawniającej do przewozu osób zaprzęgami konnymi do Morskiego Oka,

2. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu.

3. pozbawienia członkostwa na drodze uchwały Zarządu:

– z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu wyznaczającym ostateczny termin do spłaty zaległości,

– z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4. pozbawienie praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5. śmierci członka,

6. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 17

Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wglądu do tej listy.

§ 17’

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia, członkom zwyczajnym Stowarzyszenia grożą kary w postaci:

 1. upomnienia,

 2. zawieszenia w prawach członka stowarzyszenia na okres od jednego miesiąca do sześciu miesięcy,

 3. kary pieniężnej w wysokości do 5 000 złotych,

 4. pozbawienia członkostwa, o którym mowa w § 16 pkt. 3 ustęp 2,

2. kary nakłada Zarząd w drodze Uchwały, po uprzednim wysłuchaniu członka Stowarzyszenia,

3. Od Uchwały Zarządu o nałożeniu kary, ukarany członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się pisemnie w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przypadającego w trzecim roku od dnia wybrania na członka tych organów, lub do momentu jego odwołania albo rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

Walne Zgromadzenie członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 23

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok, natomiast sprawozdawczo – wyborcze co trzy lata, wtedy kiedy będą przeprowadzane wybory do władz Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje wraz z porządkiem obrad do wiadomości wszystkich członków listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.

Jest zwoływane:

a) z inicjatywy Zarządu;

b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie do 14 dni od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

– uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

– określania głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

– uchwalania wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

– podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;

– podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem;

– wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

– rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;

– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

– podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia.

§ 26

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd spośród swojego składu wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza,

3. Uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz, do występowania w imieniu Stowarzyszenia przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, przy składaniu wszelkich oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych są: jeden Członek Zarządu działający łącznie zawsze z drugim Członkiem Zarządu, który aktualnie piastuje funkcję Skarbnika Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

5. Zarząd w najważniejszych sprawach podejmuje decyzje w postaci uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. W sytuacji równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

4) przyjmowanie do Stowarzyszenia i pozbawianie członkostwa,;

5) wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna spośród swojego składu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza,

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w sytuacji równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie działalności Zarządu;

– składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

– składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

– przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;

– prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

2. (skreślony).

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 30

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 31

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków określa sposób jego likwidacji, wybiera likwidatorów oraz podejmuje decyzje co do przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855 z póź. zmianami).