Regulamin przewozów konnych

REGULAMIN USŁUGI PRZEWOZU POJAZDEM KONNYM NA TRASIE PALENICA BIAŁCZAŃSKA – WŁOSIENICA

1. Warunki Ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki wykonywania przewozu pojazdem konnym na trasie z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy lub z powrotem (zwanej dalej Umową Przewozu) zawieranej pomiędzy klientem (zwanym dalej Klientem), a fiakrem wykonującym usługi przewozowe na tej trasie, na mocy umowy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, (zwanym dalej Fiakrem).

2. Stosunki prawne pomiędzy Fiakrem a Klientem regulowane są przez Regulamin oraz zawieraną na ich podstawie Umowę Przewozu.

3. Umowa Przewozu zawarta jest z chwilą zajęcia przez Klienta miejsca na wozie (saniach), oraz zaakceptowania przez Klienta treści Regulaminu.

4. Klient akceptuje treść Regulaminu z chwilą zajęcia miejsca na wozie (saniach).

2. Opłaty za Przewóz

1. Opłata za przewóz pobierana jest z góry w wysokości uzgodnionej indywidualnie pomiędzy stronami w Umowie Przewozu.

2. Fiakier ma prawo odmówić wykonania przewozu na rzecz Klienta w sytuacji gdy strony nie uzgodniły pomiędzy sobą wysokości opłaty, lub gdy Klient pomimo uzgodnienia ceny wstrzymuje się z jej uiszczeniem.

3. Na żądanie Klienta Fiakier zobowiązany jest wystawić dowód wniesienia opłaty za przewóz.


3. Obowiązki Fiakra

1. Fiakier zobowiązany jest w ramach Umowy Przewozu do przewiezienia Klienta i towarzyszące mu osoby z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy lub z powrotem wozem konnym lub saniami ciągnionymi przez konie.

2. Fiakier wykonywał będzie Umowę Przewozu zgodnie z Regulaminem świadczenia przewozów pojazdem parokonnym na trasie Tatrzańskiego Parku Narodowego na trasie Palenica Białczańska – Włosiennica.

3. Fiakier posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.

4. Fiakier zobowiązany jest do wykonywania przewozu z troską o zdrowi i kondycję koni. W związku z tym, jednocześnie na wozie może znajdować się 12 Klientów (kurs w górę), lub 15 Klientów (kurs w dół). Natomiast na saniach może znajdować się jednocześnie 9 Klientów (sanie duże), lub 4 Klientów (sanie małe). Do ilości Klientów na wozie i saniach nie wlicza się dzieci w wieku poniżej 4 lat (jeżeli ich liczba nie przekracza jednocześnie na wozie więcej niż pięć).

5. Fiakier w trosce o zdrowie i kondycję koni pokonuje drogę w górę stępa (kłus dopuszczalny jest jedynie na odcinku Dróżniczówka – Wodogrzmoty Mickiewicza).

6. Fiakier zobowiązany jest do poproszenia Klientów o zejście z sań i poprowadzenie sań pustych w miejscach trasy niedostatecznie pokrytą śniegu (lodu) na trasie. Miejsca te Klienci pokonują pieszo.

7. Czas przejazdu na trasie zależy od warunków panujących na trasie, oraz od kondycji koni przy obowiązku zachowania przez Fiakra norm dotyczących pracy koni.


4
. Obowiązki Klienta

1. Klient podczas wykonywanego przewozu obowiązany jest do podporządkowania się poleceniom porządkowym wydawanym przez Fiakra.

2. Klient w trakcie przewozu może mieć jedynie bagaż podręczny, oraz wózek inwalidzki lub dziecięcy należący do osoby korzystającej z przewozu. Zabrania się przewożenia przez Klienta jakichkolwiek zwierząt.

3. Zabronione jest przebywanie na wozie lub saniach Klienta będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, palącego tytoń, zachowującego się nieobyczajnie, obraźliwie, awanturującego się i hałasującego.

4. Klient podczas wsiadania i wysiadania z wozu lub sań obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Zabronione jest wskakiwania lub wyskakiwanie z wozu lub sań pozostających w ruchu.

5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

5. Odpowiedzialność Fiakra i Ubezpieczenie

1. Fiakier posiada ubezpieczenie OC za szkody powstałe u Klienta wynikające z realizacji Umowy Przewozu.

2. Klient uprawniony jest do realizacji odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC tylko i wyłącznie wtedy, gdy powstała u niego szkoda wynikła z winy Fiakra.

3. Odpowiedzialność Fiakra nie obejmuje szkód rzeczowych, czyli szkód powstałych w skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a także utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową Przewozu zastosowanie mają stosowne akty prawne.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z zawarcia Umowy Przewozu jest Sąd Rejonowy w Zakopanem,

3. Dane każdego Fiakra udostępnione są na wozie lub saniach.

4. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2015 roku.